Photo by Jon Tyson

black and white printed textile